Co je to Yobibyte?

Čo je Yobibyte a na čo sa používa?

Yobibyte je jednotka ukladania dát, ktorá sa rovná 2 na 80. mocninu alebo 1 208 925 819 614 629 174 706 176 bajtov.

Kým yottabyte možno odhadnúť ako 10^24 alebo 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 bajtov, yobibyte je presne 1 208 925 819 614 629 174 706 176 bajtov. Tým sa predchádza nejednoznačnosti spojenej s veľkosťou yotabajtov. Yobibyte je 1 024 zebibytov a je to najväčšia merná jednotka.

Zoznam ďalších merných jednotiek nájdete v tomto článku Centra pomoci.

Zkratka: YiB

Definícia Yobibyte na tejto stránke je pôvodná definícia na SharTec.eu. Ak chcete uviesť odkaz na túto stránku, nezabudnite uviesť zdroj článku.

Cieľom stránky SharTec.eu je vysvetľovať počítačovú terminológiu zrozumiteľným spôsobom. Pri každej uverejnenej definícii sa snažíme o jednoduchosť a presnosť. Ak máte pripomienky k definícii jazyka Yobibyte alebo chcete navrhnúť nový technický termín, kontaktujte nás.